Mag. Ana Poljak: Pravu v posmeh: vladni ODLOKI o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2

Namesto uvoda

SSKJ – namenoma, z razlogom:
pràvo – pravila, ki urejajo odnose v določeni družbeni skupnosti in določajo kazni za kršitev teh pravil
posmèh – izražanje negativnega, odklonilnega odnosa, navadno z vsebinsko pozitivnimi besedami

Namesto uvodnih pojasnil

Objava bi v teh časih, žal, najbrž potrebovala uvodna pojasnila, kot. npr. kaj ta objava je in kaj ta objava ni in podobna pojasnila, pa jih ponovno in spet z razlogom ne bom zapisala. Izkušnje so mi pokazale, da bo tisti, ki bo želel in zmogel razumeti, razumel tudi brez uvodnih pojasnil, tisti, ki ne bo želel ali zmogel razumeti, pa ne bo razumel, neskončnim pojasnilom navkljub.

Čeprav pri svojem delu pokrivam predvsem področje delovnega prava in prava socialne varnosti ter področje varstva in uveljavljanja pacientovih pravic, dnevno prejemam vprašanja, vezana na ukrepe iz podzakonskih predpisov v naslovu. Razumljivo. Zadevni in številni drugi predpisi namreč močno posegajo v pravice državljank in državljanov – ne zgolj na omenjenih področjih.

Utemeljeno? Pravno dopustno?

Po moji pravni presoji, ne. Skušala bom čim bolj strnjeno, kratko in jasno pravno pojasniti in s tem – upam – odgovoriti na številna vprašanja, dvome, skrbi, strahove in stiske…

1. Odlok Vlade RS o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (v nadaljevanju : Odlok) z dne 24.6.2020

Odlok ne velja več, vendar je pomembno vsaj kratko povzeti, seveda z razlogom, namenoma.
Svojim strankam sem pojasnjevala, da je sankcioniranje zaradi neupoštevanja/nespoštovanja določb Odloka pravno nedopustno. Za to ni (bilo) pravne podlage. Kasneje je tudi Varuh človekovih pravic RS zavzel enako stališče, ki je bilo javno objavljeno na spletni strani urada.

Bistveni povzetek – utemeljitev: “Navedeni odlok je Vlada Republike Slovenije sprejela na podlagi prvega odstavka 4. člena ZNB – gre za splošno določbo, po kateri ima vsakdo pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi in bolnišničnimi okužbami ter dolžnost varovanja svojega zdravja in zdravja drugih pred temi boleznimi. Ukrep obveznega nošenja mask v zaprtih javnih prostorih, ki ga zapoveduje Odlok, tako ni bil sprejet na podlagi določb II. poglavja ZNB, ki opredeljujejo možne pravne podlage za razne ukrepe preprečevanja in obvladovanja nalezljive bolezni. Ker je samo neupoštevanje ukrepov, sprejetih na podlagi II. poglavja ZNB, tudi sankcionirano z globo zaradi prekrška (VII. poglavje ZNB), je Varuh na stališču, da posameznik ne more biti kaznovan za prekršek v primeru neupoštevanja v Odloku določene obveznosti nošenja mask v zaprtih javnih prostorih. Četudi je ukrep ubeseden kot obveznost, gre za primer t.i. nepopolne pravne norme (lex imperfecta), za kršitev katere ni predpisana sankcija in s tem podlaga za morebitno ukrepanje inšpekcijskega organa zoper kršitelja. Skladno s presojo Ustavnega sodišča Republike Slovenije tovrstne nepopolne pravne norme dejansko ne posegajo v pravni položaj posameznika (gl. npr. sklep U-I-181/93 z dne 20. 1. 1994).”

2.    Odlok Vlade RS o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (v nadaljevanju : Odlok) z dne 3.9.2020

Tudi ta Odlok ne velja več, a je spet pomembno kratko povzeti – seveda z razlogom, namenoma.
Ta Odlok je Vlada RS sprejela na podlagi 2. točke 1. odstavka 39. člena ZNB (ta člen je del II. poglavja ZNB, ki opredeljuje možne pravne podlage za razne ukrepe preprečevanja in obvladovanja nalezljive bolezni, neupoštevanje ukrepov, sprejetih na podlagi II. poglavja ZNB, pa je lahko sankcionirano z globo zaradi prekrška – VII. poglavje ZNB) in za izvrševanje 1. odstavka 4. člena istega zakona. Vlada RS je torej (zgolj) formalno dodala pravno podlago – (retorično) vprašanje: prav zaradi stališča (ali bolje rečeno “napotkov”) Varuha ČP? Zgolj formalno sklicevanje na 2. točko 1. odstavka 39. člena ZNB, pa seveda še ne pomeni, da je pravna podlaga za sankcioniranje s tem postala (pravno) utemeljena. Po moji pravni presoji, je (bilo) sankcioniranje še vedno nezakonito.

Kratka utemeljitev: 14. točka 1. odstavka 57. člena ZNB določa, da se lahko z globo od 400 do 4.000 eurov za prekršek kaznuje posameznik, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 39. člena tega zakona, konkretno v nasprotju z 2. točko tega odstavka pa, če krši prepoved oziroma omejitve gibanja prebivalstva na okuženih ali neposredno ogroženih območjih. Epidemijo nalezljive bolezni ter okuženo ali ogroženo območje razglasi oziroma določi minister, pristojen za zdravje, kadar je okuženo ali ogroženo območje celotno območje Republike Slovenije, pa epidemijo razglasi Vlada RS (4. odstavek 7. člena ZNB).

V času veljavnosti tega Odloka v Republiki Sloveniji epidemija ni bila razglašena, zato tudi niso bili sprejeti posebni ukrepi, ki jih lahko Vlada RS odredi na podlagi 1. odstavka 39. člena ZNB, konkretno prepoved oziroma omejitev gibanja prebivalstva na okuženih ali neposredno ogroženih območjih. Inšpekcijski organ pa ne more oziroma ne sme razširiti zakonskih določb, pa čeprav s sklicevanjem na Odlok Vlade RS. 2. točka 1. odstavka 39. člena ZNB ali katerakoli druga določba ZNB “nošenje maske”, ki jo zapoveduje Odlok, namreč ne določa kot vrsto “prepovedi ali omejitve gibanja …”. Izdaja plačilnega naloga predstavlja tudi kršitev več določb osnovnega zakona za delo prekrškovnih organov – Zakona o prekrških. Dodatno utemeljevanje in razčlenjevanje namenoma in z razlogom izpuščam.

Praksa: Plačilni nalogi so bili izdani. Ne samo zaradi nenošenja mask. Tudi zaradi tega, ker je državljanka – v sicer na pol prazni trgovini – ohranjala z Odlokom zapovedano medosebno razdaljo (dejansko je upoštevala določbe Odloka!), ni pa te razdalje ohranjala v razmerju do svojega moža (mož je zaščitno masko imel!). O očitno nerazumnem in samovoljnem ravnanju inšpekcijskega organa ne bom izgubljala besed, dovolj pove izjava pooblaščene osebe, da “ne morem presojati življenjskosti ukrepa in konkretne situacije” in “v Odloku piše medosebna razdalja in vi je do vašega moža nimate” ter “samo opravljam svojo službo”.

Seveda sem za gospo spisala zahtevo za sodno varstvo zoper izdani plačilni nalog z globo 400 EUR.

Še enkrat, plačilni nalog in globa za 400 EUR za ženo, ki je nakupovala v neposredni bližini svojega moža! Predvidevam, da sta tudi po izdanem plačilnem nalogu tisti dan skupaj – v neposredni bližini – obedovala ter zvečer legla k počitku v isto posteljo …

Pravu v posmeh?

3. Odlok Vlade RS o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (v nadaljevanju : Odlok) z dne 18. 9. 2020

Ta Odlok velja od 19. 9. 2020. Sklicuje se na enako pravno podlago kakor prejšnji Odlok. Iščem besedo … imam jo. Ne bom. (Preberite raje Objektiv, 19. 9. 2020, str. 13 in 14 – tako nekako oziroma točno tako!)

Pravu v posmeh?

“Ignorantia iuris nocet!”

mag. Ana Poljak, univ. dipl. prav.,
BALANCE pravno svetovanje,
FB stran

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj