Javno pismo ministru za izobraževanje, znanost in šport, dr. Igorju Papiču, ob zaključku šolskega leta 2021/22

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
dr. Igor Papič, minister
Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana

V Ljubljani, 24. junij 2022

Dragi gospod minister!

Ob nastopu na funkcijo ministra izjemno pomembnega resorja, ki vključuje izobraževanje, znanost in šport, se obračamo na vas s pomembnim sporočilom.

V prejšnjem mandatu je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, na čelu z ministrico dr. Simono Kustec, predvsem v času epidemične krize povzročilo nemalo škode vsem v vzgoji in izobraževanju, tako nam, pedagogom, kot drugemu strokovnemu kadru, še bolj pa otrokom in mladostnikom, ki bi jih ta sistem moral ščititi in varovati. Z grobimi posegi v naše pedagoško delo smo bili prepuščeni na milost in nemilost Ministrstvu za zdravje, ki za naše delo ni pristojno, in se brez uspeha obračali na naš matični resor, da bi dobili relevantne informacije, pomoč in usmeritve.

S posegi, kot so bili zapiranje otrok in mladih v en prostor za nekaj ur (t. i. mehurčki), nošenje mask, samotestiranje, nenehne izolacije, hibridni pouk in šolanje na daljavo, je bilo učencem in dijakom onemogočeno učinkovito učenje ter kolikor toliko zdrav osebnostni razvoj. Njihovim učiteljem je bilo okrnjeno poučevanje na način, ki je otrokom in mladim blizu, učiteljem pa omogoča strokovno rast in zadovoljstvo ob opazovanju zadovoljnih učencev in dijakov. Otrokom in mladim je bila kršena njihova temeljna pravica: varno učno okolje.

Po opažanju pedagogov in strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju lahko zatrdimo, da so posegi v naše delo pustili najmanj štiri posledice na otrocih in mladih:

  • Motiviranost učencev in dijakov je v nepredvidljivem učnem okolju (zaradi ukrepov) mnogo manjša, kar se kaže v njihovem slabšem znanju, spretnostih in veščinah. Slednji dve kompetenci smo učencem in dijakom odvzeli z odsotnostjo kabinetnega pouka ter tako osiromašili mnoge učne predmete (gospodinjstvo, tehnika, fizika, kemija, strokovni predmeti v srednjih šolah …), pri katerih sta ključnega pomena za razumevanje učne snovi.
  • Gibalna sposobnost otrok in mladih je po odprtju osnovnih šol, ki so bile v času epidemije covida-19 večinoma zaprte, slaba, kažejo delni rezultati meritev športnovzgojnega kartona. Vodja sistema Gregor Starc politiko poziva k takojšnjemu ukrepanju, saj slabše gibalne sposobnosti vplivajo tudi na zdravje otrok in mladih in njihovo sposobnost sledenja učni snovi.
  • Pri učencih in dijakih opažamo šibko psihično stanje. To se kaže v nesamozavesti, strahu pred javnim ustnim ocenjevanjem v oddelku, apatičnosti, osamljenosti, potrebi po nenehnem dokazovanju, agresivnem vedenju, odvisnosti od elektronskih naprav in celo v poskusih samomora. Tudi poročila pedopsihiatrov s terena kažejo enako sliko: drastično poslabšanje psihičnega zdravja med mladimi.
  • Zapiranje otrok in mladostnikov v en prostor za nekaj ur oz. v lastne domove je pustilo posledice tudi v njihovem socialnem vedenju. Več je nesoglasji in prepirov ter manj sodelovanja.

Številni otroci in mladi s posebnimi potrebami so v času izolacije ostali brez ustreznih obravnav specialnih pedagogov, logopedov in drugih strokovnih delavcev ter tako nazadovali v razvoju. Zaostanek med njimi in sovrstniki se je povečal in se s sedanjim običajnim delom najverjetneje nikoli ne bo bistveno zmanjšal.

Kriza je v zadnjih dobrih dveh letih naplavila vse slabosti šolskega sistema. Ugrizniti v to kislo jabolko pomeni omogočiti otrokom in mladim, da postanejo ustvarjalni odrasli in prispevajo skupnosti in družbi veliko več, kot bodo to premogle generacije, ki se ta trenutek izobražujejo.

In kako se tega lotiti?

Podpisniki tega pisma si želimo v šolskem letu 2022/23 izvedeti več o vplivu epidemične krize na motivacijo, znanje, psihofizično stanje in socialno vedenje učencev ter dijakov. Zato menimo, da bi bila koristna in nujna raziskava na to temo. Izpeljali bi jo neodvisni strokovnjaki s področja pedagogike, psihologije, sociologije in športa, v sodelovanju z učitelji, zaposlenimi na šolah. Slednji so z otroki in mladimi dnevno v stiku in jih, poleg staršev, najbolj poznajo.

Na podlagi izsledkov raziskave bi lahko v vzgojno-izobraževalni proces z mirno vestjo uvedli aktivnosti učenja in poučevanja, ki bi potekale v drugačnem, varnem učnem okolju (tudi izven učilnice). V takem okolju bi uporabljali sodobne pristope (skozi igro, šport, ples, umetnost in raziskovanje, z vidnim učenjem, ob orientaciji, delo z modeli …), ki aktivirajo sposobnosti učencev in dijakov na način, da jim je učenje v veselje, da so lahko v tem procesu svobodni in ustvarjalni ter tudi samoiniciativno razvijejo vse svoje potenciale.

Gospod minister dr. Igor Papič, pred nedavnim ste na XI. Konferenci slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov iz sveta in Slovenije izjavili: »Nov izziv bo prenos znanja iz inštitutov in univerz v družbeno okolje«. Prepričani smo, da lahko naše razmišljanje, znanje in izkušnje pripomorejo k uresničenju tega izziva prav na področju, ki ga vodite.

S spoštovanjem,

Renata Filipič, predmetna učiteljica kemije
Bojana Pustinek, prof. zgod. in soc.
Uroš Mikolič, dr. vet. med.
Brigita Pećanac, prof. raz. pouka
Tanja Radujković, prof. ang. in slo. jezika
Ula Gojo, prof. špa. in lik. komp., spec. psihoterapije
Adina Deucman, prof. ang. in geog.
Polona Krobat, dipl. vzg., mag. maneg.
Katarina Bošnjak, prof. spec. in reha. ped.
Alenka Lukač, prof. ang. in ped.
Adriana Sedej
Katja Zupan, prof. šp. vzg.
Tanja Toplak, podjetnica
Martin Butina
Ervin Lemark
Natalija Veselič-Martinjak, prof. lik. umetnosti
Špela Filipč, mag. prof. glas. ped., mag. prof. pred. vzg.
Blaž Filipič, univ. dipl. bioteh., zasebni učitelj
Alenka Mišič, mentorica Univerze za tretje življenjsko obdobje
Jure Modic
Biserka Ilin, dr. med., spec. psihiater,  pedopsihiater
dr. Jerneja Terčon, prof. defektologije
dr. Špela Peternel
Mag. Vladimir Pirnat, dr. med., spec. int. med.
Nina Dečman, univ. dipl. socialna delavka
Alenka Horvat
Mojca Žugman
mag. Ljiljana Radosavljević, prof. mat. in slov.
Marko Kous, org. soc. mreže
mag. Andraž Stevanovski, prof. slov. in dipl. južnoslovanist
Jasmina Mazej,  prof. slov. in soc.
Slavko Melik, prof. geog. in zgo.
Emma Agali, prof. mat. in fiz.
Klavdija Podjed, spec. med. posl.
Marko Špolad, prof. mat.
Tjaša Vuzem
Ivan Jurgec
mateja: žlogar, A. R.
silvo: koželj, A. R.
dr. Milan Hosta, svetovalec
Dejan Sotirov, predsednik društva Eternia ADHD (Mavrični bojevnik)
Mag. Anja Andrić Musar, prof. inkl. ped.
Bogdan Kladnik – Bogdi
Živan Krevel, dr. med., dipl. univ. bio.
Barbara Pogledič
Aleksandra Kostanjevec, dipl. trž. kom.
Esmeralda Vidmar, univ. dipl. teologije
Jaka Žorž
Rebeka Križanič
Davor Sattler
Nataša Vidic
Rok Zorc, prof. šp. vzg.
Vesna Cikron Knafelc, spec. zakonske in družinske terapije
Gaber Marolt, univ. dipl. ekon., MBA
Maja Zakotnik
Tea Likar, učitelj predšolske vzgoje, montessori pedagog
mag. Mateja Kržin
Vera Kanalec
Ksenija Kresnik Cotič, oec., podjetnica
Iztok Cotič, dipl. univ. politolog
Marko Hren, plesni pedagog, klub Plesno mesto
Anita Vihtelič, plesni pedagog, Jenkova nagrajenka za življenjsko delo, plesna šola in klub Plesno mesto
Alenka Šerbec, univ. dipl. soc.
Katja Čelik
Robert Hönn, učitelj joge
Klemen Štembal
Anja Simonič
Irena Jamšek Halas
Christina Jarc Stembal, montessori pedagog in starš
Miha Kebe, UEFA PRO trener
mag. Gregor Kos
Sabina Petač, učiteljica ang.
mag. Miran Možina, dr. med., psihiater in psihoterapevt
Anda Perdan, dr. med. spec. splošne medicine
Andrej Likar, univ. dipl. inž. grad.
Sabina Janežič
Jože Nadu
mag. Maja Majcen Nadu
Pika Lipoglavšek
Vesna Gorjanc, dr. med.
Tina Vrhovec Andrič
Jure Žejn
Ingrid Gladek
Marjanca Pleško
Milanka Škof
Tina Jakše
Suzi Potočnik
Katarina Kuhar
Matej Jerman
Simona Mikša
Benjamin Mikša
Romana Bizilj
Mito Šinokvec
Jan Recek Čeak, ekon. tehnik
Petra Recek Čeak, zobotehnik
Nataša Ružič
Tamara Viher
Tanja Potočnik
Ana Lana Vega
Nataša Vidic
Štefka Forjan
Dragoš Vidič
Tina Kržič
Iztok Taškovič
Robert Gril
Ines Gaisler
Teja Pribac
Gordana Grobelnik
Bojan Grobelnik
Gorazd Rejc
Katja Vodopivec
Jana Kladnik
Renata Renja
Zoran Stevanović, pred. stranke Resni.ca
Tina Jakše
dr. Irena Hren, višja predavateljica za področje prehrana in dietetika
Snežana Dolenc, dipl. univ. eoc.
Vojka Vratič
gregor: kamin, A.R.
Helena Sapač, dr. dent. med.
Vesna Šolar, univ. dipl. doc. del.
Jasna Hude, prof. def.
Andrejka Kozlevčar, psihodinamska psihoterapevtka (ECCP)
Aleksandra Dobrič
Iztok Križan
Mojca Boh Ružić
Nataša Ružič
Maja Malinovska Tomasović
Metka Buhin
Nina Grum
Tadeja Korenčič
Alenka Poljanšek
Blanka Kovčič
Biljana Dušič, dr. med.
Mia Ličen, univ. dipl. mikrobiolog
Tadej Tozon, akad. slikar, učitelj ris. in slikanja
Irena Tozon
Saša Milekšič, univ. dipl. zgodovinarka
Matjaž Motalen, uni. dipl. ekon.
Jasmina Robnik Poličnik
Danijela Beč
mag. Maja Kovše
Zorica Avramska, dr. med., spec. urgentne medicine
Barbara Čižman
Tea Pečnik
Vito Leskovec
Karmen Režek
Renata Jurečič
Sandra Likar
Tadej Bašelj Pungeršič
Judita Hvala
Mojca Somrak
Barbara Urbanč
Danijel Supančič
Tatjana Galenko Golob, prof. nem. in ang.
Gregor Vesel Cejan, u. d. i. a.
Milena Svetlin, mag. pos. ved
Polona Kambič
Suzana Lavrič
Primož Modic
Tamara Vavtar
Indira Bečirević
Vesna Perić
Andrej Štampfel
Renata Golič
Andrej Jamšek
Milanka Jamšek
Vesna Draginc
Marija Klincov
Nataša Kosem
Tjaša Vajdetič
Melita Kramar
Petra Mihelak Novak, dr. med.
Marko Novak, dr. med.
Živko Mally
Mihael Gašpirc
Mojca Gornik
Grega Konstanjšek
Vilma Gornik
Joško Gornik
Urška Rogina Gornik
Aleš Zajc
Špela Maruša
Petra Planinc, dr. med., spec. radiologije
Vesna Hrovat
Nina Kožlar
dr. Teja Fabjan
Petra Prodan Šumik, dr. dent. med.
Ines Urbančič
Mateja Žbogar
Klemen Lindič
Irena Turk
Jože Muc
Vanja Veselič
Vladimira Prezelj
mag. Tomaž Ogrin
Brigita Langerholc Žager, dipl. univ. ekon., olimpijka
Anita Jakše, učiteljica zgo. in geog.
Darko Begić
Jože Kapš

Iniciativa Združeni pedagogi in starši Slovenije
GU – Glas učitelja
Sindikat ZVIZ Sonce Slovenije
Združenje staršev Sonce Slovenije
ISZ – Iniciativa slovenskih zdravnikov
CIPS – Civilna iniciativa slovenskih pravnikov
Iniciativa staršev za zaščito otrok

 

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj