Podpisniki pisma predlagamo ministru za zdravje Janezu Poklukarju, dr. med., da Svetovni zdravstveni organizaciji (SZO) pisno sporoči, da Slovenija ne bo podpisnica novega predlaganega sporazuma o pandemiji in da Slovenija izstopa iz SZO.

Utemeljitve

1. SZO kot inštitucija

– SZO je bila ustanovljena 1948 kot neodvisen posvetovalni organ. Namen njenega delovanja je bil da promovira zdravje v svetovnem merilu, prispeva k ohranjanju varnega sveta in skrbi za najbolj ranljive. Prav tako, da skrbi za tehnično pomoč državam, postavlja mednarodna merila na področju zdravja in zbira podatke o zdravstvenem stanju v svetu ter služi kot forum za razprave na področju različnih zdravstvenih tem. Njena globalna priporočila so bila neobvezujoča.

– s podpisom nove pogodbe, objavljene 1.12.2021, bi SZO dobila novo vlogo. Postavljena bi bila nad nacionalne zakone in ustave držav članic.

– njena priporočila bi s tem postala obvezujoča, posledično pa bi države članice popolnoma izgubile svojo suverenost pri odločanju o ukrepih v primeru pojava nalezljivih bolezni, naravnih nesreč, klimatskih sprememb ali vojne.

– zaradi izgube nacionalne suverenosti na področju zdravstva bi se RS izpostavila tveganju, da bi SZO brez nacionalnih varovalnih mehanizmov razglasila pandemijo, narekovala obvezujoče kontraproduktivne ukrepe ter morda tudi obvezno cepljenje, s katerim bi pogojevali življenje. S tem bi izgubili temeljne človekove pravice, tudi pravico odločanja o svojem telesu in postali popolnoma brezpravni kot posameznik, kot družba in kot država.

2. Financiranje SZO

– ustanovljena je bila kot posvetovalna inštitucija, brez finančnih interesov in se je financirala izključno iz članarin držav članic. V ospredju je bil javni interes.

– danes se SZO financira iz dveh glavnih virov: članarin držav članic, ki pokrijejo manj kot 20 % vseh finančnih virov in prostovoljnih prispevkov držav članic in privatnih donatorjev. Večino denarja dobi iz prostovoljnih prispevkov držav članic. Za leto 2020-21 je prejela 5.8 milijarde ameriških $. Največ so prispevale Nemčija, fundacije Billa in Melinde Gates, Velika Britanija, Japonska, ZDA, Evropska komisija in Gatesova fundacija GAVI.

Vir: WHO, 2020 – https://www.who.int/about/accountability/results/who-results-report-2020-mtr/budget-summary-details

– vloga SZO kot koordinatorja in odločevalca na področju svetovnega zdravja se je konec 20. stoletja zmanjšala z vpletanjem drugih igralcev, kot so Svetovna banka, fundacija Billa in Melinde Gates, US President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) in številnih drugih javno-zasebnih partnerjev, kar ni brez interesnega ozadja oz. tendenc donatorjev in posledično vodi v pojav konflikta interesov.

3. Spreminjanje definicij

A. SZO je leta 2009 spremenila definicijo, kidoloča, kdaj lahko razglasi pandemijo in uvede ukrepe za njeno preprečevanje. Pred letom 2009 je bilo možno pandemijo razglasiti le ob pojavu ‘hitrega širjenja nalezljive bolezni na več kontinentov, ki je povzročila zelo veliko število hudo obolelih in izjemno visoko smrtnost‘. Iz definicije so izločili »veliko število težko obolelih in izjemno visoko smrtnost«. Na ta način je SZO razširila svoja pooblastila in bi lahko pandemijo razglasila že pri običajnih sezonskih virozah.

B. Leta 2020 je SZO spremenila definicijo čredne imunosti. Po predhodni definiciji se je čredna imunost lahko ‘razvila s prebolevanjem ali cepljenjem‘, kar je skladno z medicinsko znanostjo, po novi definiciji pa ‘samo s cepljenjem‘, kar je v nasprotju z dosedanjimi spoznanji stroke (naravna imunost, ki se pridobi s prebolevanjem je boljša od tiste, pridobljene s cepljenjem).

C. Leta 2021 je bila spremenjena tudi definicija cepiva.

Če je predhodno veljalo ‘cepivo je produkt, ki stimulira imunski sistem osebe, da ustvari imunost na določeno bolezen ter jo ščiti pred to boleznijo’, velja od septembra2021 nova definicija cepiva: ‘preparat, ki se uporablja za stimulacijo imunskega sistema proti bolezni’.

Razlika v definicijah ni zanemarljiva, še zlasti če ozavestimo, da nova mRNA in vektorska tehnologija že po naravi lahko stimulira imunski sistem ob vnosu tujega genskega zapisa ali vektorja v prejemnika produkta (op. to je bil/je lahko problem v napredku tehnologije in razvoju njunih produktov!). Iz spremembe definicije bi bilo možno razumeti, da je zaščita pred boleznijo, kar je glavno poslanstvo cepiv (!), drugotnega pomena.

Vir: CDC, 2018 – https://web.archive.org/web/20210826113846/https:/www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/imz-basics.htm

Vir: CDC, 2021 – https://web.archive.org/web/20210902194040/https:/www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/imz-basics.htm

S spremembo definicije cepiva, se SZO odpira možnost uvedbe različnih medicinskih produktov in postopkov/tehnologij, ki se razlikujejo od dosedanje tehnologije in mehanizma delovanja konvencionalnih cepiv. Načeloma uvedba novih tehnologij in novih produktov ni sporna, je pa nujno potrebno, da so za uporabo na ljudeh (v preventivne namene in morebitno masovno uporabo) preverjeni in varni.

4. SZO v vlogi morebitnega ‘skrbnika’ zdravja

Proizvajalci kovid-19 cepiv se v standardih za svoje predklinične raziskave sklicujejo na priporočila WHO iz leta 2005. To je jasno razvidno iz dokumenta, ki ga je ameriška organizacija Judicial Watch pridobila na osnovi zahteve za dostop do informacij javnega značaja (FOIA) za cepivo podjetja Pfizer.

Sklicevanje na zastarela priporočila WHO je proizvajalcu omogočilo, da je po svoji presoji in na ‘legitimen’ način opustil določene predklinične raziskave, ki so povezane z varnostjo (4.2.1.3), interakcijami (4.2.1.4.), genotoksičnostjo (4.2.3.3.) in kancerogenostjo (4.2.3.4.) njegovega kovid-19 cepiva.

Vir: Judicial Watch, dokument, pridobljen na osnovi FOIA – https://www.judicialwatch.org/documents/jw-v-hhs-fda-pfizer-biontech-vaccine-prod-3-02418-pgs-187-190/

Opustitev nekaterih zgoraj navedenih raziskav, vse v skladu s priporočili WHO iz leta 2005, je razvidna tudi iz posodobljenega EPAR proizvajalca, ki ga je objavila EMA z dne 6.5.2022 (stran 16).

Vir: EPAR Pfizer, maj 2022 – https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_en.pdf

V letu 2005, ko je WHO izdelala svoja priporočila, se je z odkritjem nove tehnologije modifikacije nukleotidov šele začel pravi napredek/’preboj’ mRNA tehnologije po kateri je izdelano cepivo omenjenega podjetja. To navaja tudi uradna slovenska stroka (32:50).

Nedavna raziskava, ki je pokazala, da je možen reverzni prepis nukleotidnega zaporedja cepiva omenjenega proizvajalca ter desetletja dolgo poznavanje in priznavanje celičnega mehanizma reverzne transkripcije (op. nekaj desetletij po odkritju je bila podeljena celo Nobelova nagrada), ki omogoča vgradnjo mRNA molekul v celične genome, navaja k dodatni previdnosti in potrebi po spremembi WHO priporočil.

Opozorila prof. Domazeta, molekularnega biologa in razvojnega genetika, da mRNA vakcinologija ne upošteva poznanih celičnih mehanizmov (1:10 do 2:20), kot tudi navedba slovenskega strokovnjaka za farmacijo, da ne poznamo dolgoročnih posledic nove tehnologije (2:14:40 do 2:15:40), se pa na osnovi izkušenj iz preteklosti bojimo epigenetskih sprememb (op. izkušnja pri poskusu zdravljenja SCID), jasno kažejo, da WHO s svojimi priporočili ne sledi razvoju tehnologije in s tem, hote ali nehote, pomaga k nižanju varnostnih standardov glede uporabe farmacevtskih produktov za ljudi.

Posodobitev priporočil bi bila nujno potrebna tudi zato, ker se mnogi proizvajalci vse bolj usmerjajo k uporabi novih (mRNA in vektorskih) tehnologij za izdelavo cepiv proti nalezljivim boleznim (tako za odrasle, kot tudi za otroke), ki so bila do sedaj izdelana (ali v postopku izdelave) na konvencionalen način. Na osnovi mRNA tehnologije se tako že razvijajo cepiva proti gripi, RSV, hMPV, PIV3 itd.

Vir: Moderna – Product pipeline, maj 2022 – https://www.modernatx.com/research/product-pipeline

WHO priporočil za proizvajalce, kljub novim tehnologijam, ki se uporabljajo pri izdelavi tako kovid kot tudi že nekaterih drugih cepiv, v 17 letih ni uspela posodobiti. Tudi ta primer kaže, da je in bi še naprej slabo skrbela za naše zdravje.

Posledice navedenih sprememb so številne možnosti zlorab, npr. uvedba obveznega cepljenja zaradi nemedicinskih interesov (npr. finančni interesi donatorjev) ter uvedba uporabe medicinskih produktov z nižjim varnostnim standardom in to v situacijah, ko to ni zares nujno. Za registracijo (novih) cepiv je namreč, kot je že prikazano zgoraj, možna uporaba nižjih varnostnih standardov, kot za nekatere druge medicinske produkte. To omogoča uvajanje novih produktov in tehnologij pod nazivom »cepivo«, kar je enostavneje in cenejše za proizvajalce. Pri tem pa je lahko žrtvovana varnost uporabnikov.

SZO kot kaže ne bo spremenila svojega načina delovanja, ki ga sedaj obvladujejo korporacije oz. mega kapital, zato je edina možnost zaščite naše varnosti in suverenosti, da republika Slovenija izstopi iz SZO.

V Ljubljani, 22. 5. 2022

Podpisani (abecedni seznam):

 1. dr. Uroš Dobnikar, dr. med.
 2. Biljana Dušić, dr. med.
 3. Vesna Gorjanc, dr. med.
 4. Nada Hiti, dr. med.
 5. Biserka Ilin, dr. med.
 6. Gregor Knafelc, dr. dent. med.
 7. Živan Krevel, dr. med.
 8. Petra Mihalek Novak, dr. med.
 9. Miran Možina, dr. med.
 10. Marko Novak, dr. med.
 11. mag. Petar Papuga, dr. med.
 12. Anda Perdan, dr. med.
 13. Nedeljka Petrovič Koren, dr. dent. med.
 14. Franko Krbavčič. dr. med.
 15. mr. (HR) Sebastijan Piberl, dr. med.
 16. mag. Vladimir Pirnat, dr. med.
 17. Petra Planinc, dr. med.
 18. mag. Stanko Pušenjak, dr. med.
 19. doc. dr. Martina Reberšek, dr. med.
 20. Sabina Senčar, dr. med.
 21. Urška Šalej, dr. dent. med.
 22. mag. Nada Tržan-Herman, mag. farm.

in ostali.

Več si lahko preberete TUKAJ.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj