Odbor za pravno etična vprašanja ZZS
Zdravniška zbornica Slovenije

ZADEVA: Pismo podpore kolegu Matjažu Figlju, dr. med.

Novo tolmačenje KODEKSA ZDRAVNIŠKE ETIKE Odbora za pravno etična vprašanja

V 600. Biltenu ZZS v publikaciji ISIS smo zasledili objavo, ki se nanaša na javne objave zdravnika Matjaža Figlja, dr. med. Odbor za pravno etična vprašanja (OPEV) Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS) v zapisanem meni, da je zdravnik Matjaž Figelj, dr. med., kršil Kodeks zdravniške etike (KZE), čemur podpisani zdravniki oporekamo. Menimo celo, da so člani OPEV s svojim pisanjem in s tem dejanjem sami kršili KZE.

Zapise in izražena mnenja v povezavi z epidemijo covid-19 (pisanje kolumne v Dnevniku) kolega Matjaža Figlja, dr. med., je OPEV obravnaval zaradi kršitev členov 61., 37., 38. in 43. KZE.  Člani OPEV so presodili, da morajo predati primer tožilcu ZZS.

V 50. členu KZE je zapisano, da smo zdravniki (vsi podpisani zdravniki in člani ZZS) dolžni nuditi podporo kolegu Matjažu Figlju, dr. med., ker se je znašel v stiski pri vpletenosti v napako ali v domnevno napako. Spodaj podpisani se sklicujemo na 50. člen KZE.

V uvodu bi radi opozorili člane OPEV na njihov spodrsljaj ali kršitev 49. člena KZE, ki pravi: »Vsi se držijo načela varovanja zasebnih podatkov in osebne integritete vseh vpletenih. Razprava v širši javnosti je dopustna le tedaj, ko pacient ali svojci sami sprožijo javno obravnavo spornega dogodka ali ob sumu kaznivega dejanja.« Varovanje osebnih podatkov velja tako za paciente kot tudi za zdravnike, ki jim je očitano sporno ravnanje. Odbor je svojo presojo predstavil širši strokovni javnosti v reviji ISIS, ne da bi vpletenega Matjaža Figlja, dr. med., predhodno obvestil ali mu dal možnost enakopravnega pojasnila. Vpleteni zdravnik ni bil pozvan, v skladu z 49. členom KZE, da zadevo zadovoljivo pojasni. O obravnavi in zadevi je bil seznanjen skoraj istočasno s strokovno in tudi širšo javnostjo (z objavo v reviji ISIS).

Spodaj podpisani zdravniki imamo po 55. členu KZE pravico in DOLŽNOST, da zdravstvene sodelavce, kolege, torej tudi člane OPEV opozorimo na neprimerno komunikacijo.

OPEV očita Matjažu Figlju, dr. med., da je kršil določbe v členih 61., 37., 38. in 43. Njegovo pisanje v Dnevniku, njegova kolumna in mnenja, ki jih izraža, ne morejo prizadeti drugih zdravnikov in zdravstvenega osebja, niti zdravstva v celoti ne. Matjaž Figelj, dr. med., je ravnal v skladu z 10. členom KZE, ki narekuje, da »zdravnik na razumljiv način ponudi informacije, ki jih pacienti potrebujejo, da bodo lahko sami odločali o predlaganih zdravstvenih ukrepih«. V 10. členu KZE je tudi zapisano, da zdravnik spoštuje vsakega pacienta, ki je sposoben odločati o sebi, da sprejme ali zavrne medicinski poseg.

OPEV naj prepusti in spoštuje integriteto vsakega pacienta, da je sposoben sam presoditi, katera informacija je zanj bolj relevantna. V skladu z 39. členom Ustave RS ima vsak zdravnik, kot tudi vsak državljan pravico izraziti svoje mnenje, kar priznava tudi OPEV. Tako kot mnenje dr. Figlja, pa malomarno objavljanje in blatenje imena zdravnika velja tudi za OPEV in njegove (javne) objave v 600. Biltenu ZZS v publikaciji ISIS. Objava OPEV krši 61. člen KZE, ker neustrezno, lahkomiselno, za zdravnika nečastno in ponižujoče blati ime in ugled strokovnjaka in člana ZZS Matjaža Figlja, dr. med.

OPEV sicer spoštuje 14. člen KZE, ki narekuje, da zdravnik spoštuje pravico pacienta do drugega mnenja, hkrati pa drugega mnenja ne dovoljuje in ga preganja. Mnenje Matjaža Figlja, dr. med., bi lahko bilo le v funkciji »drugega mnenja« in je lahko le v korist, ki jo sicer drugo mnenje doprinese medicinski stroki.

Matjaž Figelj, dr. med., v svojih izjavah (kolumnah) odraža veliko odgovornost do družbe. Upoštevaje 36. člen KZE opozarja na socialne, ekonomske in okoljske dejavnike, ki vplivajo na zdravje, bolezen in na izide zdravljenja. Zaveda se posledic ukrepov, ki jih narekuje vlada in peščica vladnih svetovalcev, na posledice, ki jih bo družba nosila v prihodnje in niso zgolj posledica bolezni, pač pa tudi ukrepov, ki jih vlada predpisuje za zajezitev ene bolezni.

Tudi 37. člen KZE nalaga zdravniku dolžnost (ne le pravico), da spodbuja javno zdravje, sodeluje pri izobraževanju ljudi in predlaga ukrepe za krepitev zdravja in blaginje posameznika in skupnosti. Matjaž Figelj, dr. med., s svojim pisanjem dokazuje, da se zaveda posledic revščine, splošnega vpliva ukrepov na šolajočo populacijo, ve, kaj za prihodnost družbe pomeni večmesečna socialna izolacija ljudi, popolna ukinitev zdravega življenjskega sloga in okrnjena zdravstvena oskrba nekovidnih pacientov. Veliko bolj bi nas moral skrbeti molk vseh drugih zdravnikov v zvezi s temi vprašanji, in njihovo potencialno kršenje 37. člena KZE.

Sklep OPEV lahko razumemo kot kršitev 40. člena KZE, saj poskuša vplivati na strokovno neodvisnost zdravnikov. Tako Matjaž Figelj, dr. med., kot tudi podpisani smo po 40. členu KZE  dolžni opozarjati laično in strokovno javnost na pomanjkljivosti na področju zdravstvenega varstva in na poskuse vplivanja na strokovno neodvisnost zdravnikov.

Z ukrepi za zajezitev širjenja virusa SARS-CoV-2 je vlada sprejela ukrepe, ki zaščitijo ranljivo skupino starostnikov, s tem pa je ogrozila druge ranljive skupine državljanov, socialno šibke, otroke, mladostnike, drugače bolne in pomoči potrebne člane družbe. Zdravnik si mora v skladu z 41. členom KZE prizadevati za enakovredno zdravstveno varstvo vseh prebivalcev. Kakšne predloge ali programe je sprejela medicinska stroka za zmanjšanje posledic ukrepov in koga je OPEV obravnavala v zvezi z ogrožanjem ranljivih skupin in manjšin?

Glede na to, da je bil oddelek paliativne medicine, na katerem je deloval Matjaž Figelj, dr. med., ukinjen zaradi potreb oskrbe covid pacientov, se Matjaž Figelj, dr. med., bolj kot ostali zaveda kršitve 42. člena KZE in vzpodbuja pravičen dostop do virov v zdravstvu. Navkljub omejenosti materialnih sredstev. Žal mnogi zdravniki ne problematizirajo kršenja 42. člena KZE in tudi v tem primeru OPEV ni odreagirala.

Matjaž Figelj, dr. med., v skladu s 44. členom KZE odklanja sodelovanje ali podporo pri dejavnostih, ki kršijo človekove pravice. Svoboda je temeljna človekova pravica, pa naj si bo to svoboda govora ali svoboda do odločanja glede posegov v človekovo telo, torej cepljenja ali zdravljenja. V predzadnjem odstavku Ženevske deklaracije, ki je v resnici posodobljena Hipokratova prisega, smo se zavezali, da niti pod prisilo s svojim medicinskim znanjem ne bomo kršili človekovih pravic in svoboščine. Svoji zaprisegi in 44. členu KZE, s tem pa odgovornosti do družbe, je Matjaž Figelj, dr. med., v svojih kolumnah ostal zvest. OPEV pa kolektivne ukrepe razume kot kolektivni razum. Kolektivni razum ali enoumje ni v skladu s 54. členom KZE. 54. člen KZE navaja, da »mora biti pri uvajanju novih medicinskih postopkov in smernic novost celovito predstavljena in usklajena s celotnim zdravstvenim timom«. OPEV v nasprotju z 52. členom KZE obsoja »dvosmerno izmenjavo informacij in izkušenj«, saj bi smela strokovna javnost informacijo dobiti le iz vira majhne svetovalne skupine. Vsakršni dvomi, pomisleki ali znanstveni dokazi z »druge strani« istega tima, zdravstvenega tima, pa so po mnenju OPEV prepovedani.

Maloštevilna strokovna skupina zdravnikov lahko sicer predlaga določene smernice in usmeritve, mora pa po pravilih 52. člena KZE upoštevati strokovnost in pooblastila sodelavcev, ki s tem prevzamejo delež strokovne odgovornosti. Ob upoštevanju strokovne hierarhije, ki je Matjaž Figelj, dr. med., nikoli in nikakor ni zanikal, bi morala nenehno potekati DVOSMERNA izmenjava informacij in izkušenj.

V zvezi s cepivom je Matjaž Figelj, dr. med., povedal, da se ne bo cepil. Za to je navedel dva strokovna razloga. V skladu s 56. členom KZE je kot zdravnik zadržal kritično strokovno neodvisnost v odnosu do gospodarskih dejavnosti povezanih z zdravstvom, kar farmacevtska industrija vsekakor je. Člen 56 ni brez razloga vključen v KZE, saj je farmacevtska industrija verjetno tista gospodarska panoga, ki lahko močno vpliva na zdravnika kot samostojno strokovno referenco. OPEV in ZZS sta ustanovljeni za varstvo svojih članov in za zaščito vseh členov KZE, ne samo tistih, ki jim v določenem primeru ustrezajo.

Prav tako 57. člen KZE narekuje, da pri uvajanju novih načinov diagnostike in zdravljenja zdravnik upošteva strokovno in znanstveno utemeljenost ter finančne posledice novosti. Nihče, niti OPEV, ne more zanikati, da so se zaradi nove bolezni pojavile povsem nove diagnostične metode, pristopi in zdravljenja, kar zahteva sprotno in natančno utemeljevanje. Utemeljitev in strokovnost pomeni dvomiti in ne verjeti. Če je kdaj na mestu strokovni dvom je ravno v teh časih, ko se soočamo z doslej novimi, neznanimi, nepreverjenimi pristopi v medicini: karantena zdravih, množično testiranje zdravih, obvezno nošenje obraznih mask, šolanje na daljavo, uporaba novih cepiv in novih tehnologij izdelave cepiv, dolgotrajna karantena.

Nenehno oglaševanje cepiv, ukrepov in vprašljivih diagnostičnih metod (hitri testi, PCR) pomeni kršitev 63. člena KZE, ki pravi: »Oglaševanje zdravstvene dejavnosti mora biti omejeno na posredovanje strokovno korektne informacije in ne sme poudarjati komercialnega interesa ponudnika. Zdravnik ne sme biti vpleten v oglaševanje zdravil ali medicinskih izdelkov ter strokovno in znanstveno spornih diagnostičnih ali terapevtskih postopkov.« Kot je znano, Matjaž Figelj, dr. med., nikoli ni oglaševal ali bil drugače vpleten v oglaševanje obraznih mask, ventilatorjev, hitrih testov, cepiv ali katerih koli drugih medicinskih izdelkov ali zdravil. Smo pa vsak dan bombardirani s strani medijev in zdravstvenih delavcev, ki so pripravljeni oglaševati dobrobit zdravil in zdravstvenih pripomočkov, pa jih OPEV ne namerava sankcionirati ali kako drugače opozoriti na kršitev 63. člena KZE.

Da ima novo cepivo status raziskave, kjer so dolgotrajni učinki, kot tudi kratkoročni, velika neznanka, OPEV nikjer ne omenja. Kot raziskava bi se morala uporaba novih cepiv in zdravil obravnavati v skladu s Helsinško deklaracijo. Raziskave na ljudeh opredeljuje KZE od 30. – 35. člena. Medtem ko se OPEV in njen član prof. dr. Zwiter, dr. med., ukvarjata z Matjažem Figljem, dr. med., in njegovim častnim ravnanjem, se dogaja kršitev malodane vseh členov KZE. Krši jih celo OPEV sam, organ, ki bi naj bil zgled morale, če ne že etike v zdravstvu.

Matjaž Figelj, dr.med., ni kršil 61. člena KZE, saj ni ravnal neustrezno, še manj pa lahkomiselno ali za zdravnika nečastno ali ponižujoče. Ni zlorabil javnih pooblastil ali sredstev, da bi se s tem okoristil. Ko je želel zmanjšati škodo, ki se dela šolajočim se otrokom, mladostnikom in študentom, je v skladu (in ne v nasprotju) s 37. členom KZE spodbujal javno zdravje ranljive skupine otrok in mladostnikov, predlagal je ukrepe za krepitev zdravja in blaginje posameznika in skupnosti.

Kot član zdravniškega tima na kovid oddelku Bolnišnice Šempeter je ves čas epidemije vestno in strokovno ter v mejah svojih sposobnosti in možnosti, ki so mu bile na voljo, z medicinskega vidika sodeloval v primeru epidemije. S svojim delom je vestno izpolnil vse zahteve 43. člena KZE, za kar smo mu kot kolegi in skupnost lahko hvaležni.

OPEV bi naj spodbujala etično izvajanje pravil KZE. Ko se institucija prelevi v nasprotje tistega, za kar je bila ustanovljena, je najbolje, da se jo ukine.

Sabina Senčar, dr. med., Petra Mihalek Novak, dr. med., Biserka Ilin, dr. med., dr. Uroš Dobnikar, dr. med., Marko Novak, dr. med., Petra Planinc, dr. med., Živan Krevel, dr. med., Tatjana Pfeifer, dr. med., Gregor Knafelc, dr. dent. med., Damir Škripec Larisseger, dr. dent. med., mag. Stanko Pušenjak, dr. med.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj